fredag 13 mars 2015

Är deflationen bra för dig?

Vill dra uppmärksamheten till en artikel av Daniel Gros med titeln Why Deflation is Good News for Europe från 11/3. Gros är chef för det kanske mest renommerade Europaforskningsinstitutet, Center for European Policy Studies, EPC, i Bryssel.

Tvärt emot conventional wisdom menar Gros att energiprisernas förfall får gynnsamma effekter (utöver givetvis de uppenbara i form av minskade kostnader för företag och hushåll) genom att underliggande inflationstendenser p.g.a ökade lönekostnader döljs och därmed gör centralbankerna mindre benägna att höja räntan - något som Federal Reserve annars redan börjat muttra om. Det finns alltså  större möjligheter för löneökningar utan att skrämma upp räntehökarna. Gros påpekar också att BNP-deflatorn* och nominell  BNP fortfarande ökar vilket medför ökade statsinkomster även om konsumentpriset sjunker. I allt menar han att en deflation kan skapa en mycket angenäm miljö med låga räntor, en gynnsammare eurokurs och ökade realinkomster pga sjunkande oljepris. Speciellt kommer detta att gynna krisländerna.

Intressant läsning som, som sagt, går på tvärs mot det mesta som skrivs. Men frågan är hur länge den grundläggande förutsättningen om låga oljepriser kommer att gälla.  En viss stabilisering är redan märkbar och om de ömt spirande återhämtningsskotten visar sig växtkraftiga kommer väl efterfrågan och pris att öka. Speciellt som ytterligare produktionskapacitet slås ut, t.ex. i Lybien.

Intressant också att Gros anser att centralbankerna ligger och lurar på att höja räntan vid första bästa tillfälle. Det är nog en realistisk bedömning och visar återigen på den enorma klyftan i betraktelsesätt mellan de som tittar på den reala ekonomin och de som lever i den fablernas värld som skapats av penning- och räntepolitik.


* Litet tekniskt men BNP-deflatorn är ett implicit prisindex som omfattar hela ekonomin och produktionen medan Konsumentprisindex (KPI) endast beräknas på de privata konsumtionen. Riksbankens inflationsmål avser KPI och det är också det som du och jag kommer i kontakt med när vi går och handlar. När man talar om "deflation" är det också vanligtvis KPI som avses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar